Vi har flyttat

Förbundsstyrelsen har inte slutat blogga men vi har flyttat in på vår gemensamma blogg I rörelse där både kansliet och vi bloggar. Allt för att ni medlemmar och andra intresserade bara ska behöva ta er till ett ställe när ni vill veta vad som är på gång, är nytt, vad som händer och vad vi tycker.

Så titta gärna in på www.irorelse.wordpress.com

Vi ses där!

förbundsstyrelsen

/Förbundsstyrelsen

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Substitutionsbehandlingsfrågan – nu avgör kongressen

För ett tag sedan medverkade jag i en webbsändning inför vår kongress som börjar denna vecka. Över 200 personer har hittills kikat på programmet vilket visar vilken nyfikenhet som finns i frågorna inför kongressen. Du kan se sändningen under www.nykter13.se där du också kan läsa alla kongressens förslag och motioner. Ett av de förslag som vi diskuterade under sändningen var den om våra behandlingshem ska tillåta substitutionsbehandling eller inte varför jag vill utveckla mitt resonemang från sändningen lite mer.

Vid förra kongressen motionerade Anki Blomfeldt från Norrbotten om att IOGT-NTO inte borde erbjuda substitutionsbehandling på våra behandlingshem. Kongressens uppdrag till förbundsstyrelsen var att utreda möjligheterna för och konsekvenserna av att våra behandlingshem ska bedriva en helt drogfri, bra terapeutisk behandling. En utredning av kloka människor har kikat på detta och sedan har vi i förbundsstyrelsen diskuterat frågan om vilket förslag vi vill lägga till kongressen.

Frågan har inte handlat om man som medlem kan gå på substitutionsbehandling eller inte eller om IOGT-NTO är för eller emot denna behandlingsform. Det diskuterade vi på kongressen 2007 och kom då fram till att det går bra att vara medlem och att vi tycker det är ok med substitutionsbehandling.

Trots detta föreslår vi att våra behandlingshem ska erbjuda en behandlingsmiljö fri från substitutionsbehandling. Hur kan det komma sig? Anledningen är att vi som organisation inte är nöjd med den substitutionsbehandling som finns i samhället idag. Det är för stort läckage av droger och för många i samhället totalt som går i sådan behandling under alldeles för många år. Kongressen har tidigare slagit fast att drogfri behandling ska vara huvudalternativet som behandlingsinsats.  I en tid då antalet substitutionsbehandlingar ökar behöver någon visa på en väg där helt drogfri behandling kan utgöra huvudalternativet. Denna någon är vi inom IOGT-NTO!

Ett bra exempel är RFSU som med sin klinik bedrivit pionjärsarbete. När ingen på 70-talet arbetade med våldtäktsoffer var det RFSU som gjorde det. När det sedan var implementerat i samhällets apparat gick de vidare med andra områden som till exempel att möta anhöriga till offer för sexuella övergrepp.  Se mer på http://www.rfsu.se/sv/RFSU-kliniken/Om-rfsu-kliniken/

Utifrån ovan föreslår vi vidare kongressen besluta att IOGT-NTO:s behandlingshem ska profilera sig med helt drogfri behandling. Här tror vi det finns en möjlighet att vara unika där andra går en annan väg. Vi menar att behandlingshemmen ska hjälpa till i utvecklingsarbetet av kamratstödsverksamheten och att vi behöver en social plattform.

Låt mig kommentera ytterligare några saker med vårt förslag:

 • Med drogfri behandling menar förbundsstyrelse ”behandling fri från läkemedel som är narkotikaklassade och som ges i samband med behandling av opiatberoende”
 • Vi valde att föreslå ordet ”ska” istället för ”rekommendera” för att vara extra tydliga. Det ska inte råda något tvivel om att vi med drogfri behandling menar att någon annan behandling skulle vara önskvärd. Notera dock att detta enbart gäller ovanstående definition.
 • Nuvarande behandlingshem har i dagsläget olika avtal med kommuner kring behandlingsplatser. Dessa avtal behöver förstås respekteras och fasas ut på olika sätt.

Låt oss nu mötas till en spännande debatt på kongressen! I slutänden är det kongressen som avgör.

Anna Carlstedt

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

En kongressguide till Folkhögskoleutredningen

Kongressen närmar sig med stormsteg och den där härliga känslan av att vi snart ska besluta en massa bra saker för IOGT-NTO:s framtid infinner sig mer och mer för varje dag.

Här kommer ett blogginlägg där vi försöker att i en lite ledigare ton närma oss förslaget kring folkhögskolorna. Det är ganska långt med frågan är viktig och förtjänar därför att vi breder ut oss lite.

Bakgrund
IOGT-NTO är huvudman för två fantastiska folkhögskolor; Tollare strax utanför Stockholm och Wendelsberg strax utanför Göteborg. De bedriver en omfattande bildningsverksamhet med långa och korta kurser, vandrarhem- och konferensverksamhet och är en mötesplats för tusentals personer varje år, personer inom och utanför IOGT-NTO-rörelsen. Ni kan grotta ner er i deras verksamhet i kongresshandlingarna, Häfte sju.

Under mandatperioden tillsatte förbundsstyrelsen en utredning där Jonathan Hjort, Ulf Persson och Per-Åke Lundin fick i uppgift att göra en grundläggande översyn av skolornas verksamhet. Syftet var att styrelsen ville belysa förutsättningarna för att bedriva folkhögskoleverksamhet på 2010-talet gällande ekonomi, styrning, elevunderlag, verksamhetsutveckling, etc. Ni hittar hela utredningen på Nykter13.se, Häfte fyra, sidorna 3-29.

Varje skola drivs inom ramen för var sin ideell förening, var sitt folkhögskoleförbund. De som är medlemmar i respektive folkhögskoleförbund är skolornas respektive styrelser, IOGT-NTO:s förbundsstyrelse och ombuden på IOGT-NTO:s kongress samt övriga IOGT-NTO-medlemmar som så särskilt begär. Stämmorna för skolorna hålls i samband med IOGT-NTO:s kongresser. De senaste åren har det skett en kväll, då ombuden byter hatt och utgör ombud på skolstämmorna i stället. Detta har av många upplevts som krångligt, något som tagit tid från kongressen, etc.

Utredningens rekommendationer
På sidorna 28-29 beskriver utredningen en rad olika punkter som de tycker är lämpliga att fundera över, ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är värt att notera att detta är frågor som skolornas styrelser äger och detta kommer inte att hanteras under kongressen. Men det kan ses som bra input till er ombud som vill ha bättre kunskap om skolornas verksamhet och förutsättningar.

Folkhögskolornas ekonomi
Förbundsstyrelsen har heller inte lagt något förslag gällande skolornas ekonomi, däremot är det en viktig fråga som vi alla måste ta ansvar för. På sidorna 28-29 landar utredningen i ett gäng rekommendationer för respektive skola. Syftet med detta är att visa att det går att bedriva verksamheten på ett sätt att skolorna bär sina egna kostnader. Genom effektiviseringar, samarbete kring administration och annat går det att inom ramen för statsbidrag, samt övriga intäkter bedriva verksamheten utan ytterligare tillskott från t.ex. IOGT-NTO. Vi kan notera att alla inte håller med om detta. I motion nr 13 föreslår t.ex. Birgitta Svensson, ledamot i styrelsen för Wendelsberg att IOGT-NTO ska utöka sitt årliga bidrag på 300.000 kr per skola till det dubbla. Alltså ett riktat stöd till skolorna på 1,2 miljoner varje år. I häfte sju, sidan 41 kan man läsa förslaget till budget för Wendelsberg där förslaget är att år 2014 gå back 300.000 kr och år 2015 gå back 60.000 kr. (Tollares förslag till budget är en aning mer i balans och kan läsas på sidan 101, häfte sju.) Vidare finns även en motion nr 14 som bland annat handlar om att IOGT-NTO borde bekosta arvodet för skolornas styrelser. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på det förslaget och menar att den kostnaden rimligtvis borde kunna bekostas av skolorna själva.

Styrelsen yrkar också avslags på Birgittas motion kring ökat ekonomiskt stöd till skolorna. Utredningen gör ett räkneexempel: ca 2/3 av kostnaderna består av personalkostnader. Såklart. En skola behöver många och duktiga medarbetare. De senaste åren har denna kostnad ökat 2-3 procent varje år. En klar majoritet av intäkterna däremot, som består av statsbidrag, har ökat med mindre än 1 procent varje år. Det är en matematik som helt enkelt inte går ihop sig. Här behöver effektiviseringar göras, för det är ganska lite som talar för att statsbidraget kommer att öka i den takt som t.ex. kostnaderna har ökat tidigare år. Och det är inte ekonomiskt försvarbart att IOGT-NTO skulle gå in och täcka detta.

Det ligger ett förslag att utredningen ska agera underlag för ett fördjupat samtal mellan IOGT-NTO och skolorna, vilket alla är överens om att vi måste göra. Finns det saker vi kan göra tillsammans för att sänka kostnaderna och garantera en god ekonomi hos våra skolor så gör vi såklart detta. Men som ni märker så tycker förbundsstyrelsen och delar av skolornas styrelser lite olika några ekonomiska frågor. Det är dock ni ombud, på IOGT-NTO:s kongress och på folkhögskolornas stämmor som bestämmer.

Förbundsstyrelsens konkreta förslag till kongressen
Här gäller det att hålla tungan i rätt mun och inse vilket möte vi pratar om. Pratar vi om IOGT-NTO:s kongress eller skolornas respektive stämmor?

Förbundsstyrelsen har, utifrån utredningen, landat i en rad olika förslag som vi vill att skolornas stämmor klubbar genom. (Håll ut! Vi kommer strax till dessa.) För att garantera att detta kommer upp har styrelsen motionerat till stämmorna. Ni hittar motionen på sidorna 5-8, häfte 4. Det är lite ovanligt men det var det enda sättet att på ett bra och stadgeenligt sätt lyfta dessa viktiga frågor.

Förbundsstyrelsen vill dock att IOGT-NTO:s kongress ska få möjlighet att engagera sig i folkhögskolorna och ta ställning till delar av utredningen och de förslag som styrelsen lägger. Detta och det faktum att skolornas stämmer ligger på söndagen, med risk för tidsöverdrag och annat, gjorde att vi har lagt ett förslag till IOGT-NTO:s kongress – förslag nr 2, häfte 4, sidan 3 – där vi ber kongressen ta ställning i förslagen. Så innan vi går till stämmorna kommer ombuden att kunna yttra sig över förslagen. Vi i förbundsstyrelsen tycker det är vettigt att IOGT-NTO:s kongress har en åsikt i dessa frågor och det är också en praktisk fråga där vi redan på fredagen kommer att veta vad kongressen tycker och det finns utrymme för att eventuellt justera stadgeändringar eller dylikt fram till söndagens stämmor.

Vi noterar dock att bägge styrelserna motsätter sig detta arbetssätt. Både Wendelsberg  och Tollare föreslår att dessa frågor hänskjuts till skolornas stämmor. Förbundsstyrelsen menar att de beslut som eventuellt komma att leda till en förändring mycket riktigt ska tas på söndagen, under stämmorna men att det är fullt rimligt att IOGT-NTO:s kongress har en åsikt och tar ställning i dessa frågor.

Men vad föreslår vi då?
Lång och lite krånglig väg fram till det som förbundsstyrelsen föreslår. Ledsna för det, men det kan ibland vara bra att ha med sig lite bakgrund.

Styrelsen föreslår följande:

 • Vi bör skriva in i skolornas stadgar att deras verksamhet bedrivs i linje med IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning.
 • Vi bör justera skolornas stadgar så att skolornas stämmor flyttas från kongressen till en period under hösten, samma år.
 • Vi bör justera vilka som utgör ombud på skolornas stämmor.
 • Kongressen bör uppdra till den nya förbundsstyrelsen att fortsätta dialogen utifrån utredningen för att tillsammans utveckla verksamheten.
 • Kongressen bör uppdra till den nya förbundsstyrelsen att i samarbete med skolorna genomföra ett projekt för att säkerställa att framtida anställda på skolorna har god kännedom om och förankring i IOGT-NTO-rörelsen.
 • Vidare bör vi tydliggöra IOGT-NTO:s stadgar så att det är tydligt att våra kongressombud och vår förbundsstyrelse är medlemmar i två andra ideella organisationer.

Hur tänker vi då kring detta? Jo, här går vi, mestadels på utredningens linje. Argumentet är att det behöver finnas en tydligare koppling mellan skolorna och IOGT-NTO:s kongress. De prioriteringar som ni ombud sätter upp bör få inverkan på alla resurser som IOGT-NTO helt eller delvis styr över; t.ex. Dagöholm, NBV, Miljonlotteri, etc. Detta görs i dokumentet Mål och verksamhetsinriktning. Här sätter kongressen upp de kommande målen och sätter ner foten i en rad olika prioriteringar. Det är i detta dokument som IOGT-NTO:s medlemmar styr prioriteringar för hela organisationen. Det är rimligt att även skolornas arbetar för att bidra till att uppfylla de målsättningarna.

Vi bör vara mycket noga med att säga att det gör de i dagsläget till stor utsträckning men ett tydliggörande kring detta är aldrig fel.

Om kongressens inflytande över skolorna sker under punkten Mål och verksamhetsinriktning så garanteras att skolornas verksamhet lyfts under kommande kongresser och ombuden får tycka till och utöva styrning. I ett sådant läge behöver inte kongressen växla om under en kväll eller förmiddag och bli stämmor utan då kan skolornas förbundsstämmor flyttas till annan tidpunkt. Kongressen har sagt sitt.

Sedan kommer frågan om vilka som ska utgöra ombud på skolornas stämmor. Här är styrelsen lite oenig. En majoritet av oss tycker att det räcker med att förbundsstyrelsen utgör ombud med motivering att kongressen har sagt sitt. Några andra föreslår att ombudsförsamlingen borde utgöras av förbundsstyrelsen samt ytterligare representanter från distrikten som kongressen utser, t.ex. 23 ytterligare ombud. Argumentet för detta är att det inte räcker med att kongressen utgör inflytande genom Mål och verksamhetsinriktningen utan att man tycker att det behövs ytterligare ombud från distrikten.

Här har skolornas styrelser yttrat sig lite olika.

Tollare föreslår stämmorna besluta:

 • att uppdra till styrelsen att, gemensamt med Wendelsbergs folkhögskola och i samråd med IOGT-NTO, utforma ett nytt sätt för redovisning av och inriktningsgivande diskussioner vid IOGT-NTOs kongresser om folkhögskolornas verksamhet,
 • att uppdra till styrelsen att, gemensamt med Wendelsbergs folkhögskola och i samråd med IOGT-NTO, utarbeta förslag till nya stadgar för folkhögskoleförbunden, samt
 • att förslagen läggs fram vid kommande förbundsstämma 2015.

Wendelsberg föreslår stämmorna besluta:

 • att avslå motionens samtliga att-satser och
 • att förbundsstämman ger den nya skolstyrelsen, i samverkan med Tollare och IOGT-NTO, i uppdrag att utarbeta ett förslag till nya stadgar, med ny målparagraf och nya former för förbundsstämman, samt
 • att det nya stadgeförslaget presenteras vid kommande förbundsmöte 2015.

Vi kan konstatera vi ser lite olika på detta och då är det skönt att inse att det är vår kongress och folkhögskolornas förbundsstämmor som bestämmer i slutändan!

Hör mer än gärna av er om ni har några som helst frågor!

Andrine Winther & Pia Magnusson
IOGT-NTO:s förbundsstyrelse

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Live! Webbsändning inför kongressen

Bild

Just nu pågår en direktsändning inför kongressen. Du kan titta nu eller i efterhand via http://nykter13.iogt.se

Anna Carlstedt och Kjell-Ove Oscarsson, ordförande och vice ordförande, berättar om de förslag som ligger till kongressen och svarar på era frågor. Erik Wagner modererar. Frågor kan du skicka via twitter med hashtag #nykter13.

Hittills har de hunnit prata om Substitutionsutredningen och grundsatserna. Nu är det dags för folkhögskoleutredningen.

Detta evenemang bidrar verkligen till att höja temperaturen inför kongressen. Vi ses där!

/Andrine Winther

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Filmstjärna för en dag

Bild

Den här dagen började så bra. Upp i ottan för att förbereda filminspelning med IOGT-NTO. Vi gör ett studiematerial som riktar sig främst till nya medlemmar där vi i små filmsnuttar berättar om vår verksamhet, organisation mm.

Jag fick äran att prata om vårt politiska och vårt förebyggande arbete. Kul!

Men hemskt vad obekvämt det är att sitta framför kameran. Bra erfarenhet dock 🙂

Jag är i ett grymt sällskap med Susanne Wiselgren (också på bilden), Mehmet Kaplan, Maj-Lis Lööw, Andreas Ericsson, Arne Larsson mfl så håll utkik efter materialet!

/Andrine Winther

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det finns många IOGT-NTO

Folknykterhetens vecka och dag är över för det här året. Ett par nedslag i verkligheten som jag har valt att vara med på och som kanske kan muntra upp till nya inslag nästa år. Kanske någon av våra alerta debattörer kommer att möta upp för en stunds gemenskap och lite samtal med nya och gamla vänner. Onsdagskvällen åkte jag lite halvtrött ner till Tanto för att se hur det gick med SGIF:s nya inititativ med jympa i parken. En satsning på nya tröjor och en jympaledare som det svängde om, gjorde att plötsligt befann jag mej i ett försök att hänga med i ett tempo som var rytmiskt men knappast anpassat varken till min kropp eller kondition. Ett trettiotal jympare stundtals förstärkt med några öldrickande ungdomar utgjorde stommen.  Schysst afromusik, fyra nya medlemmar i IOGT-NTO och ett halvdussin nya UNFare!och massor av samtal. Om jag var trött efteråt??? Jovisst men så uppmuntrad! och tack Kajsa och Madde för att ni höll ihop det och höll ut!

Torsdagsmorgonen till Borås för att vara med på FND och familjedag i Stadsparken. Borås Nykterhetsvänner CK arrangerade men det var många välkända IOGT-NTO:are på plats. Saknade en del förstås men de 1000 som var där behövde säkert budskapet bättre…Klockrent budskap av en kommunpolitiker, bra aktiviteter för alla åldrar, Winnie B-J pratade barn och missbruk, och Cillah och Totte drog massor med barnfamiljer. Inga mängder med nya medlemmar men några blev det.. det såg Monica och Kerstin till! (Tack också till Winnie som bakat passionsbakelser!) och sen är man ju tacksam till SJ för att man erbjuds att sitta på tåget halva natten och filosofera över kampanjer som inte nått Borås i alla fall! / Tips: Åk till Borås och lär er göra ett bra FND-arrangemang. Håkan Eriksson har receptet.)

Och frågan är ju om kampanjen hade nått Stockholm i lördags kväll heller. Fest för alla på Bergsunds strand med ett 80-tal i mixade åldrar med en trerättersmiddag, kul underhållning och disco fram på kvällen. Vid mitt bord mötte jag en man, medlem sedan januari, nykter sen i oktober, och första gången på ett I-N-arrangemang. Det här är min chans i livet sa han, och knallade in i en församling där han inte kände nån.Bra samtal, kanske ett jobb på G åt honom. På andra sidan en dam;  medlem i fyra år, första gången på IOGT-NTO, fått inbjudan på posten och tagit med sig sin gamle far från Polen. Hur kom det sig att du gick med i IOGT-NTO? frågade jag… Jag kommer inte ihåg, sa hon, men berättade om ett missbruk i sin familj och att hon hade tyckt att IOGT-NTO lät bra. Lärare till yrket och ville engagera sig!

Spännande möten, bara jag orkar ta sej ur TV-fåtöljen till alla våra fina arrangemang, så ska det nog ordna sej! Kanske du hänger på nästa gång? Välkommen!

 

Kjell-Ove

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tajming, kunskap och lite tur – Alkoholpolitik i EU

eualkoholen

Tre saker jag gillar skarpt: EU, folkbildning och den digitala revolutionen. Och idag fick jag möjlighet att kombinera dessa tre genom att vara gäst i en studiecirkel om alkoholpolitik i EU via Skype. IOGT-NTO är det som huserar cirkeln och den görs naturligtvis i samarbete med vårt eminenta studieförbund NBV. Det kan verkligen inte bli bättre 🙂

Vill du lära dig mer om alkoholpolitik, EU, både och eller nåt helt annat är det grymt att köra det i studiecirkelform. Ett mycket bra studiematerial är det som du ser framsidan av ovan EU och Alkoholen.

IOGT-NTO:s påverkansarbete i Bryssel bygger i allt väsentligt på folkrörelsen med det vi kallar folkrörelselobbyister. Det innebär att du som medlem i IOGT-NTO kan få möjlighet att åka ner till Bryssel och där träffa Europaparlamentariker, EU-tjänstemän, organisationer, företag och andra för att lära mer om EU och opinionsbilda i frågorna.

Vi har även fantastiskt duktiga tjänstemän som inte bara jobbar med EU-politik i Bryssel utan också här på hemmaplan. Enkelt kan man säga att halva alkoholpolitiken formas där och andra halvan här. Europaparlamentet och Kommissionen är viktiga aktörer i Bryssel men en minst lika viktig del är ministerrådet, det vill säga den svenska regeringen, och den påverkas bäst genom uthållig påverkan här hemma.

tajming

Vill du veta mer om IOGT-NTO:s påverkansarbete sedan EU-inträdet rekommenderar jag boken Tajming, kunskap och lite tur. Den bygger på intervjuer med IOGT-NTO:s förra ordförande Sven-Olov Carlsson som ger en intressant och personlig bild av hur vårt EU-arbete utvecklats genom åren. Självklart finns även denna som studiecirkel för er som vill.

IMG_2157

Det är enkelt att och kul att lära nytt och fördjupa sina kunskaper kring den så viktiga alkoholpolitiken. Skype som verktyg för att köra en cirkel är kanon. Samla ihop ett gäng trevliga människor och sätt fart. PS. Ni kan ju befinna er på helt olika platser i Sverige och världen!

Pepp är det minsta man kan säga om kvällens gästspel, det var verkligen jättekul!

/Andrine

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar